O firmie

Zakład Zbiorników Instal Rzeszów Sp. z o.o. jest właścicielem zastrzeżonego znaku towarowego INSTAL RZESZÓW. Wszystkie wyroby spółki są oznaczane tym znakiem towarowym, wypracowanym od 1956 roku  i cenionym obecnie na całym świecie.

 

Dane rejestracyjne spółki:

KRS: 0000648488 - Sąd Rejonowy Rzeszów XII Wydział KRS  

NIP: 5170378119   

REGON: 365919789

 

Historia naszej firmy sięga lat powojennych. Początkowy okres działalności firmy był związany z organizacją przedsiębiorstw w Polsce w latach 50-tych ubiegłego wieku w ramach struktur podmiotu prawnego  Zjednoczenie Przedsiębiorstw INSTAL i własnością państwową.

W późniejszych latach po reformach gospodarczych w państwie polskim firma stała się odrębnym podmiotem gospodarczym w formie spółki akcyjnej z 100% własnością skarbu Państwa.

W roku 2002 została zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Instal Rzeszów Zakład Zbiorników Sp. z o.o., która w 2010 roku nabyła od Skarbu Państwa część zorganizowanego majątku Instal Rzeszów S.A., jednocześnie zmieniając nazwę nowego podmiotu na Instal Rzeszów Sp. z o.o. Od 4 lipca 2010 roku nowy podmiot Instal Rzeszów Sp. z o.o. wraz z przejęciem majątku trwałego, części pracowników, zasobów i praw niematerialnych Instal Rzeszów S.A.  prowadzi działalność pod rozpoznawalną w kraju i Europie marką znaku towarowego INSTAL RZESZÓW.

Podstawową działalnością Spółki jest produkcja stalowych urządzeń technologicznych dla magazynowania substancji sypkich, cieczy i gazów zarówno w warunkach nadciśnienia, podciśnienia i ciśnienia atmosferycznego. Wykonywane urządzenia są niezbędne w procesach i instalacjach technologicznych we wszystkich dziedzinach gospodarki, np. w branży chemicznej, petrochemicznej (rafineryjnej), gazowniczej, energetycznej i hutniczej, spożywczej, medycznej, budowlanej. Spółka współuczestniczy w realizacji wielu inwestycji dostarczając na rynek szeroki asortyment specjalistycznych urządzeń technologicznych. Produkcja Spółki w znaczącej części, ze względu na uregulowania prawne unijnego rynku oraz wymogi polskiego ustawodawstwa, jest certyfikowana przez niezależne jednostki notyfikowane w dyrektywach 2009/105/WE, 94/9/WE, 97/23/WE, 2006/42/WE, 89/106/EWG na rynku unijnym oraz polski Urząd Dozoru Technicznego, w przypadku pozostałych wymogów ustawowych dotyczących rynku polskiego. 

Autorsko zaprojektowane i sprawdzone wieloletnim użytkowaniem wyroby spółki są objęte wydawanym od 1960 roku, nowelizowanym corocznie, Katalogiem Własnych Wyrobów Instal Rzeszów.    

Całość produkcji w pozostałym zakresie realizowana jest na indywidualne zlecenie Klienta, wg jego projektu lub wg projektu przygotowanego przez inżynierów Spółki w oparciu o wskazówki i specyfikację przedstawioną przez Zamawiającego. 

Stosowane technologie spawania:

Nasz zakład zgodnie z normą PN-M-69009 został zakwalifikowany Przez Instytut Spawalnictwa Polska do I Grupy Zakładów Dużych. Uprawnia nas do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2  i 3 zgodnie z normą PN-M-69008.

Zgodnie z nadanymi uprawnieniami Jednostki Notyfikowanej nr 1433 w Dyrektywie PED zakład jest uprawniony do samodzielnego wykonywania urządzeń podlegających dyrektywie ciśnieniowej w module A1.

Zakład produkcyjny spółki posiada również dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego  do wytwarzania i napraw zbiorników na media żrące, trujące, łatwopalne i wybuchowe

W procesie produkcji zbiorników i konstrukcji jedną z ważniejszych operacji technologicznych jest proces spawania.

Stosujemy następujące technologie spawania:

łukowe elektrodami otulonymi (111),

łukowe w osłonie gazów metodą MIG (131) oraz TIG (141),

ukowe drutami proszkowymi w osłonie gazów aktywnych (136)

spawanie łukiem krytym (121) z wykorzystaniem urządzenia szwedzkiej firmy ESAB 1400A.

 

Wykonanie: